СЕМИНАРЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

Тақырып

Қысқаша ақпарат Ұзақтығы

«МЖӘ туралы оңай және қарапайым», вебинар -1 сағат

«МЖӘ туралы оңай және қарапайым»

Жалпы ережелер, тұжырымдама, принциптер, бастамашылық түрлері, жеке серіктестерді іріктеу тәсілдері, мемлекеттік қолдау шараларының түрлері.

Институционалдық МЖӘ

«МЖӘ жобасын жоспарлау және іске асыру», семинар-2 күн / 3 күн

МЖӘ жобаларын жоспарлау тәртібі

Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну нысанында қатысуын айқындау, сондай-ақ МЖӘ субъектілерінің шығындарын өтеу көздерін айқындау және олардың кейбір ерекшеліктері мен аспектілерін көрсете отырып, МЖӘ субъектілерінің кірістер алуы.

Ақпараттық парақты әзірлеу (сипаттама, кіріспе, институционалдық схема), мемлекеттік қолдау шараларының түрлерін анықтау және есептеу, сондай-ақ МЖӘ жобасы бойынша шығындарды өтеу және кірістер алу көздері

Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну нысанында қатысуын айқындау, сондай-ақ МЖӘ субъектілерінің шығындарын өтеу көздерін айқындау және олардың кейбір ерекшеліктері мен аспектілерін көрсете отырып, МЖӘ субъектілерінің кірістер алуы.

Техникалық-технологиялық бөлімді әзірлеу

Техникалық-технологиялық бөлімді жазу кезінде қажетті ақпарат.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау

МЖӘ жобасының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалауды жүргізу тәртібі, оның ішінде:

-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын есепке алмағанда, саладағы, өңірдегі, Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және оның даму перспективаларын талдау;

-саладағы, өңірдегі, Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы іске асырылған жағдайда оның даму перспективаларын талдау;

-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың іргелес салаларды дамытуға, қажет болған жағдайда көршілес өңірлерді дамытуды қоса алғанда, әсерін талдау;

-Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына әсерін талдау;

– мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша пайда мен шығындарды талдау;

-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қоршаған ортаға әсерін талдау;

– тікелей, жанама және жиынтық әлеуметтік-экономикалық әсерді есептеу;

– экономикалық таза дисконтталған құн көрсеткіштерін есептеу (Economic Net Present Value – ENPV), кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (Return – EIRR экономикалық Ішкі деңгейі).

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тәуекелдерін бөлу және бағалау

Тәуекелдерді сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау, тәуекелдерді бөлу рәсімдерін жүзеге асыру тәртібі, тәуекелдерді басқару, оның ішінде:

– жоба тәуекелдерінің тізімін жасау және олардың түріне сәйкес сәйкестендіру;

– сарапшыларды іріктеу және сараптамалық топты қалыптастыру, сауалнамаларды қалыптастыру, сарапшылармен жұмыс, тәуекелдерді бағалау үшін сараптамалық бағалау деректерін талдау және өңдеу;

– тәуекелдердің құнын есептеу, тәуекелдерді есептеу үшін базаны анықтау;

– МЖӘ шартының тараптары арасында тәуекелдерді бөлу;

– тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар.

МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеу, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде

Әлеуетті жекеше әріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптар. Үздік конкурстық (аукциондық) өтінімді айқындау критерийлерінің сипаттамасы.

Конкурстық (аукциондық) құжаттаманы сараптау

Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың Қазақстан Республикасының МЖӘ саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалау. Ақпараттық парақты бағалау, оның ішінде мемлекеттік қолдау шараларын және жеке әріптеске ұсыну жоспарланып отырған шығындарды өтеу және кірістерді алу көздерін бағалау, сондай-ақ МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген лимиттері шегінде мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі, оның ішінде үш жылдық кезеңге жылжымалы негізде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілейтін жергілікті атқарушы органның мемлекеттік концессиялық міндеттемелері. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың шарттарын бағалау.

Конкурстық құжаттама құрамында МЖӘ шартының жобасын бағалау.

МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды сараптау.

Жеке әріптесті айқындау бойынша конкурс және тікелей келіссөздер жүргізу тәртібі

– Ашық конкурс.

– Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып Конкурс.

Жеке әріптесті айқындау бойынша конкурс өткізу: Конкурстық комиссия құру және оның функциялары.

Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу (конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестерге жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарлауы, конкурстық құжаттаманың көшірмесін беру, оның көшірмесін алған адамдарға конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру, талқылау және түзету, біліктілік іріктеуін жүргізу, конкурстық өтінімді енгізу, конкурстық комиссия).

МЖӘ шарттарының түрлері. МЖӘ шартын құрылымдау

МЖӘ шартының жобасын бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органмен, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісу. Байқау жеңімпазын анықтау. МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджеттік комиссиялардың қарауына шығару. МЖӘ шартын, оның ішінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің тіркеуі. Жеке серіктесті анықтау бойынша конкурс нәтижелері туралы мәліметтерді жариялау.

МЖӘ жобаларын іске асыруды мониторингілеу және бағалау тәртібі

МЖӘ жобаларын іске асыру мониторингінің тәртібі. МЖӘ шарттарының мониторингі.

МЖӘ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізу. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау бойынша есепті қалыптастыру. МЖӘ шарттарын жасасу кезінде жіберілетін негізгі қателіктерді талдау.

МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік

МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау лимиттерін есептеу тәсілі, МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер құрамын қалыптастыру.

«МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделін әзірлеу», семинар-2 күн

МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделін әзірлеу

Семинар аясында қаралатын болады:

– болжамды шығындар мен жоспарланған сату көлемі туралы кіріс деректері негізінде жобаның қажетті қаржылық көрсеткіштерін есептеу (өтелу мерзімі, рентабельділіктің ішкі нормасы, жобаның NPV және т. б.);

– қаржылық тұрақтылықты талдау, сондай-ақ оқиғалардың дамуының әртүрлі сценарийлері;

– шығындарды талдау және шығындарды оңтайландыру.

– оның қаржылық көрсеткіштерін есептеу арқылы жобаны іске асырудың перспективалылығын бағалау

«Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау және іске асыру», семинар-1 күн

Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау кезеңдері. Инвестициялық ұсыныстан экономикалық қорытындыға дейін.

Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау кезеңдері. Инвестициялық ұсыныстан экономикалық қорытындыға дейін.

Жобаларды экономикалық талдау әдістемесі.

Жобаларды экономикалық талдау әдістемесі.

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау.

129 Ережеге сәйкес жергілікті және республикалық бюджеттік жобалардың әкімшілері Ұлттық экономика министрлігіне 36 және 37-қосымшаларға сәйкес іске асырылған бюджеттік инвестициялар туралы жыл сайынғы есепті тапсырады. Жыл сайын жергілікті және орталық мемлекеттік органдар нысандарды толтыруда қиындықтарға тап болады. Бұл дәрісте іске асырылған бюджеттік инвестициялардың есептілік процесі егжей-тегжейлі талданатын болады.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін әзірлеу», семинар-2 күн

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін әзірлеу»

– ҚЭН әзірлеу тәртібі: нормативтік база; бюджеттік инвестициялар, бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері, Бюджеттік инвестицияларды іске асырудың экономикалық әсері, бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі.

– Инвестициялар ҚЭН әзірлеу: мақсаттары мен міндеттері, жарғылық капиталды ұлғайту;

– Бюджеттік инвестициялардың ҚЭН-ін түзету тәртібі”;

– Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудан нәтижені бағалау;

-Іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкеп соғатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржы-экономикалық параметрлерін өзгерту;

– Бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігін және өтелімділігін негіздейтін қаржылық есептеулерді әлеуметтік-экономикалық талдау;

– Саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан бюджеттік инвестициялардың ҚЭН;

– Практикалық сабақтар

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне сараптама», семинар – 1 күн

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне сараптама»

Бюджеттік жоспарлау процесі: жалпы ережелер, процедуралар, гипс түрлері, Нормативтік-құқықтық базаға шолу.

Бюджеттік инвестициялардың ҚЭН мазмұны, құрылымы. Экономикалық сараптама критерийлері. Жобаның институционалдық шешімдерін талдау. Жобаның маркетингтік ортасын талдау. Жобаның тиімділігі мен тиімділігінің көрсеткіштері. Жобаның тәуекелдері. ФЭМ жобасының болжамдары мен талдауы. Бюджеттік инвестициялардың ҚЭН құрастыру кезіндегі мәселелер

«Бюджеттік кредиттің қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама» семинар – 1 күн

«Бюджеттік кредиттің қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама»

ҚЭН құрылымы, құжаттардың “тазалығына” сараптама.

Ережеге 18, 22,47,48 ұсыныстарды талдау 129. Бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларының бюджеттік кредиттеу критерийлеріне, оның ішінде “негізділік”, “кредит қабілеттілігі”критерийлеріне сәйкестігі мәніне сараптама.

Істі талдау.

«Инвестициялық жобалар бойынша қаржылық-экономикалық модельдеу» семинар – 2 күн

«Инвестициялық жобалар бойынша қаржылық-экономикалық модельдеу»

Құрылыс принциптері, ФЭМ құрылымы. Кіріс ақпараты, алу көздері (инфляция, салалық нормативтер, қарыздар мен депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері, тарифтер, салықтар, сұраныс, ұсыныстар және т.б.).

ҚР-да салық салу. Қаржылық есептілік, ФЭМ құрудағы рөлі.

Жобаның экономикалық көрсеткіштері, олардың анықтамасы, мәні және инвестициялық жобаны талдаудағы рөлі (NPV, IRR, PI, AC, Ke, Ku, шығынсыздық нүктесі және т.б.).

Жобаның ФЭМ-дегі ықтимал болжамдар, тәуекелдер, оларды есепке алу және жоба бойынша ақша ағындарына әсері.

Жобаның негізгі параметрлерге сезімталдығы. Практикалық жағдайларды қарастыру.

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ